PROJEKTY UNIJNE

Tytuł projektu: Rozwój firmy STAN DESIGN Sp. z o.o. poprzez drożenie innowacji produktowej  i procesowej.

Program operacyjny: Regionalny   Program   Operacyjny   Województwa   Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś, działanie, poddziałanie: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości); Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy STAN DESIGN Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie świadczenia usług specjalistycznego projektowania z zastosowaniem technologii BIM.

Realizacja projektu w okresie od III. 2018 do VI. 2019 roku.

Planowane efekty:  Przedmiotem projektu jest rozpoczęcie przez firmę Stan Design Sp. z o.o. świadczenia usług specjalistycznego projektowania w zakresie architektury, w szczególności wnętrz m.in. budynków zabytkowych z zastosowaniem technologii BIM (Building Information Modelling).W tym celu wykorzystywany będzie skaner laserowy 3D do szybkiego i bezdotykowego przenoszenia kształtu i wymiarów przeprojektowywanych pomieszczeń oraz elementów ich zabudowy w postaci tzw. „chmury punktów” do przestrzeni wirtualnej. Pozwoli to na dokonanie dokładnej inwentaryzacji pomieszczeń oraz dopasowanie projektu przebudowy lub zabudowy. Projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej i procesowej.

Wartość projektu: 311.000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 204.552,03 zł